Edició – Concepció – Allotjament

La concepció editorial, el seguiment, i les actualitzacions de la pàgina web són efectuats per Indigènes. La direcció artística del saló Indigènes és realitzada per Ahora Studio, 1bis carrer Ciutat Bartissol a Perpinyà. Directora de publicació i Responsable de redacció: Melissa Ingrand (Indigènes).

Drets d’autor

L’estructura general d’aquesta pàgina web, així com el seu disseny gràfic i les informacions, fotografies, imatges, textos, seqüències vídeo i altres documents que constitueixen aquesta pàgina web estan sotmesos a les lleis de protecció de la propietat intel·lectual i són propietat de Ahora Studio o de tercers que hagin autoritzat de manera restrictiva Ahora Studio a utilitzar-los. Els crèdits fotos de la pàgina web van ser concedits a Lucie Sassiat. Per aquesta raó, qualsevol reproducció, representació, adaptació, traducció i/o transformació, parcial o total, d’aquesta pàgina web o dels seus components, i això sigui quin sigui el procediment, sense autorització prèvia i escrita de Ahora Studio està prohibida (excepte còpies per ús privat i les que es realitzen per les necessitats de la premsa), i constituiria una falsificació sancionada en particular pels articles L. 335-2 i següents del Codi de la propietat intel·lectual, susceptible de comprometre la responsabilitat civil i/o penal del seu autor.

29 & 30 d’abril 2018
Església dels Dominicans, Perpinyà